Östersjöfonden - för ett renare hav

Östersjöfonden arbetar för hela Östersjöregionen och skapar uppmärksamhet genom olika insatser till förmån för vårt gemensamma och känsliga innanhav.  Stiftelsens ändamål är att främja och stöda vetenskaplig forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö. Östersjöfonden delar ut priser, stipendier och understöd för avgörande miljöinsatser. En viktig del av verksamheten är att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse för regionens cirka 90 miljoner människor.

Östersjöfonden grundades 1989 genom en privat donation på en halv miljon euro. Initiativtagare och donator av grundmedlen var kommerserådet Anders Wiklöf.

 

Östersjöfondens pristagare 2017

 

HELCOM Maritime Working Group belönas med 20 000 euro för sitt arbete att minska utsläppen från sjöfarten på Östersjön. Förbudet att släppa ut avloppsvatten från fartyg på internationellt vatten och införandet av Östersjön som ett specialområde i fråga om utsläpp av kväveoxider (NOx Emission Control Area, NECA) som minskar kvävebelastningen till Östersjön märkbart, hör till gruppens framgångar under de senaste åren. HELCOM Maritime Working Group har fungerat som pådrivare och tagit fram underlag till beslut som gjorts i den internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organization (IMO). Då sjöfarten är internationell till sin karaktär behövs internationellt samarbete för att få till stånd internationell reglering. HELCOM Maritime Working Group har genom långsiktigt och enträget arbete på ett framgångsrikt sätt fungerat som katalysator för att få till stånd internationella överenskommelser till förmån för Östersjöns miljö.

Intervju med Anna Petersson, ordförande för HELCOM Maritime Working Group

Intervju med Anna Petersson, engelsk textning

HELCOM Maritime Working Groups hemsida (på engelska).Lasse Wiklöf-priset

Riksdagsledamot, tidigare miljöminister Ville Niinistö från Åbo, Finland tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt arbete för Östersjöns miljö. Ville Niinistö har under sin politiska karriär engagerat sig i ett flertal olika Östersjöfrågor. Han har som Finlands representant i HELCOM varit med om att ta beslut om utsläppstak och nationella mål för att minska näringsutsläpp och han har varit aktiv i fiskeri- och sjöfartsfrågor. Ville Niinistö har lyft fram betydelsen av att minska utsläppen till Östersjön inte bara för miljöns skull utan även för ekonomin då kostnaderna att minska näringsutsläppen är betydligt lägre än de ekonomiska vinsterna av ett rent hav. 

Intervju med Ville Niinistö.

Intervju med Ville Niinistö, engelsk textning

Ville Niinistös hemsida (på finska).

 

Ålandspriset

Företaget Goodtech Environment Ab belönas med 3 000 euro för sitt innovativa arbete inom miljöteknik. Goodtech Environment Ab har utvecklat teknik och skräddarsytt lösningar för rening av avloppsvatten och dricksvatten samt för behandling av processvatten för kommuner och industrier. Dessutom utvecklar Goodtech Environment Ab lösningar för energiutvinning och biogasproduktionsanläggningar.

Intervju med Alef Jansson, VD för Goodtech Environment Ab.

Intervju med Alef Jansson, engelsk textning

 


 

 

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!