Östersjöfondens pristagare 1990-2018

Visa år:

2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990

2018

 • Kampanjen Mana Jūra, som drivs av FEE Latvia (Foundation for Environmental Education), från Lettland belönas med 20 000 euro för sitt arbete att uppmärksamma marin nedskräpning och engagera allmänheten i Lettland i frågan. Under den 500 kilometer och 30 dagar långa vandringen som gjorts varje sommar sedan 2012 längs den lettiska kusten deltar årligen 500-800 människor. Mana Jūra kombinerar forskning, upplysningsarbete och praktiskt miljöarbete. Under vandringen övervakar man mängden avfall genom vetenskapliga metoder och ökar kunskapen om problemets omfattning. Man ökar också medvetenheten om marin nedskräpning och om miljöfrågor generellt, inte bara för de som deltar på själva vandringen men även för invånare i samhällena längs vägen. Dessutom plockar man bort skräpet längs hela kusten. Inom Mana Jūra används också föreläsningar, musik och historieberättandet för att lyfta marin nedskräpning på agendan. Kampanjen har fått stor synlighet i sociala medier och pressen. Intervju med Janis Ulme, grundare av kampanjen 
 • Lasse Wiklöf-priset:
 • Lagtingsledamot, tidigare social- och miljöminister Carina Aaltonen från Åland, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt engagerade arbete för vattenmiljön och för hållbarhetsfrågor. Hon har initierat och drivit frågor för ett renare hav under flera mandatperioder i det åländska parlamentet, som ordförande för social- och miljöutskottet och inom det nordiska samarbetet. I egenskap av social- och miljöminister tog hon initiativ till "Omställning Åland - strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051", vilken lagtinget godkände enhälligt. I sitt miljöarbete har hon alltid inkluderat den sociala hållbarheten. Carina Aaltonen är även en aktiv miljökämpe på det lokala planet, samt engagerad inom ett flertal föreningar och dessutom lever hon som hon lär. Intervju med Carina Aaltonen
 • Ålandspriset:
 • Johan Mörn från Saltvik belönas med 3 000 euro för sitt starka engagemang för skärgården och Östersjön. Johan Mörn är en naturmänniska med ett stort miljöengagemang och med ett brett kunnande om naturen och förändringarna i den. Han delar gärna med sig av sina erfarenheter och engagerar även andra i frågor kring natur och miljö. Han har bland annat myntat begreppet axgan för att föra fram den åländska maten och varit initiativtagare för att restaurera fiskelägen ute i havsbandet, bland annat på Kråkskär. Intervju med Johan Mörn

 2017

 • HELCOM Maritime Working Group belönas med 20 000 euro för sitt arbete att minska utsläppen från sjöfarten på Östersjön. Förbudet att släppa ut avloppsvatten från fartyg på internationellt vatten och införandet av Östersjön som ett specialområde i fråga om utsläpp av kväveoxider (NOx Emission Control Area, NECA) som minskar kvävebelastningen till Östersjön märkbart, hör till gruppens framgångar under de senaste åren. HELCOM Maritime Working Group har fungerat som pådrivare och tagit fram underlag till beslut som gjorts i den internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organization (IMO). Då sjöfarten är internationell till sin karaktär behövs internationellt samarbete för att få till stånd internationell reglering. HELCOM Maritime Working Group har genom långsiktigt och enträget arbete på ett framgångsrikt sätt fungerat som katalysator för att få till stånd internationella överenskommelser till förmån för Östersjöns miljö. Intervju med Anna Petersson, ordförande för HELCOM Maritime Working Group
 • Lasse Wiklöf-priset
 • Riksdagsledamot, tidigare miljöminister Ville Niinistö från Åbo, Finland tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt arbete för Östersjöns miljö. Ville Niinistö har under sin politiska karriär engagerat sig i ett flertal olika Östersjöfrågor. Han har som Finlands representant i HELCOM varit med om att ta beslut om utsläppstak och nationella mål för att minska näringsutsläpp och han har varit aktiv i fiskeri- och sjöfartsfrågor. Ville Niinistö har lyft fram betydelsen av att minska utsläppen till Östersjön inte bara för miljöns skull utan även för ekonomin då kostnaderna att minska näringsutsläppen är betydligt lägre än de ekonomiska vinsterna av ett rent hav. Intervju med Ville Niinistö.
 • Ålandspriset
 • Företaget Goodtech Environment Ab belönas med 3 000 euro för sitt innovativa arbete inom miljöteknik. Goodtech Environment Ab har utvecklat teknik och skräddarsytt lösningar för rening av avloppsvatten och dricksvatten samt för behandling av processvatten för kommuner och industrier. Dessutom utvecklar Goodtech Environment Ab lösningar för energiutvinning och biogasproduktionsanläggningar. Intervju med Alef Jansson, VD för Goodtech Environment Ab. 

2016

 • Journalisten Folke Rydén från Stockholm, Sverige belönas med 20.000 euro för sina skildringar av hoten mot Östersjön. Han har genom sina dokumentärfilmer om Östersjöns olika problemställningar fått stort genomslag och påverkat beslutsfattare att vidta åtgärder. De teman som han lyft upp - överfisket, övergödningen, kemikaliseringen och sjöfartens miljöpåverkan - är högst aktuella och relevanta. De konsumtionsval invånarna i Östersjöregionen dagligen gör har stor betydelse för tillståndet i Östersjön. Utan kunskap om effekterna ändrar inte människor sina attityder och handlingssätt. Rydéns filmer har nått ut till en stor publik och de har fördjupat och nyanserat allmänhetens kunskap om Östersjöns problematik. Se intervju med Folke Rydén.
 • Ålandspriset 
  Natalie Fagerlund, Andrea Johansson och Erica Verho belönas med 3.000 euro för sin kampanj "Blått för Östersjön". Som elever på årskurs 6 i Källbo skola uppmanade de alla som bryr sig om Östersjön att ta på sig något blått den 8 maj 2015 och därmed visa för beslutsfattare att vi behöver Östersjön. Deras initiativ spreds som ringar på vattnet, den hade bland annat ca 2 500 gillare på Facebook och fick synlighet i nationell TV. Många hörsammade deras upprop, klädde sig i blått och lade upp bilder på Facebook. Se intervju med Natalie och Erica

2015

 • Jan Larsson från Vamlingbo, Gotland, Sverige belönas med 20 000 euro för sitt arbete som drivande kraft för den allmännyttiga ideella organisationen Forum Östersjön och dess projekt Rädda Burgsviken. Han har samlat ett stort antal personer och organisationer, så som bönder, företagare, kola, strandföreningar, sportfiskare, vattenråd, regional förvaltning, för att ta sig an den miljökollaps som skett i Burgsviken, Gotlands största Östersjövik. Rädda Burgsviken-projekt har blivit en förebild såväl på Gotland som utanför och vi ser att projektet har stor potential att dupliceras runt om Östersjön och ge ringar på vattnet. Jan Larsson är den drivande kraften och eldsjälen i allt detta arbete, en person som genom uthållighet och ett diplomatiskt arbetssätt lyckas engagera många enskilda och organisationer i ett konstruktivt samarbete i det gotländska lokalsamhället. Se intervju med Jan Larsson
 • Lasse Wiklöf-priset
  F.d. EU-parlamentariker, biståndsminister Isabella Lövin, Sverige, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt arbete i Europaparlamentet för fiskbestånden i Östersjön. Hon var den drivande kraften i reformen av EUs gemensamma fiskepolitik, vilket möjliggör en förbättring för fisken i Östersjön. I Europaparlamentet var Isabella Lövin den gröna gruppens samordnare i fiskeutskottet, föredragande för reformen av den internationella dimensionen av fiskeripolitiken och skuggföredragande för den nya grundförordningen och marknadsförordningen för den gemensamma fiskeripolitiken. Hennes framgång berodde på hennes uthållighet, resultatinriktade inställning och förmåga att bygga breda allianser.Se intervju med Isabella Lövin.
 • Ålandspriset
  Jordbrukaren Mats Häggblom från Germundö gård belönas med 3 000 euro för sitt långvariga och banbrytande arbete för ekologiskt jordbruk. Han har bland annat återintroducerat sädesslagen spelt och emmer på Åland, han har byggt en mottagningsstation för ekologiskt odlad spannmål, han har haft ett nära samarbete med Överängs Kvarn. Häggblom har också på eget initiativ anlagt en våtmark på sina ägor för att minska näringsbelastningen till havet. Han är en entreprenör ut i fingerspetsarna med många olika verksamheter kopplade till ekologiskt jordbruk.Se intervju med Mats Häggblom

2014

 • Professor Hans von Storch från Hamburg, Tyskland belönas med 20 000 euro för sitt arbete med att belysa klimatförändringens inverkan på Östersjön. Han har på ett föredömligt sätt bidragit till att sammanställa fragmentarisk information och kunskap till en heltäckande bild av klimatförändringens effekter i Östersjöregionen. Von Storch har genom sitt tvärvetenskapliga samarbete, bland annat med samhällsvetare, och sitt intresse för det sociala och humana kunnat öka beslutsfattares och allmänhetens förståelse för klimatet och klimatpåverkan i ett bredare socioekonomiskt sammanhang.
 • Lasse Wiklöf-priset
  F.d. statsminister och talman, pol. mag. Paavo Lipponen, Helsingfors, Finland tilldelas Lasse Wiklöfs Östersjöpris på 10 000 €. Paavo Lipponen stod Lasse Wiklöf mycket nära och fungerade som en god mentor för Lasse. Han uppmuntrade Lasse i hans konkreta arbete med miljöfrågor i det dagliga politiska arbetet, såväl inom Åland som i det nordiska samarbetet.  Paavo Lipponen har som statsminister i åtta år, som riksdagens talman i fyra år och i det nordiska samarbetet framhållit miljöfrågornas stora betydelse.
 • Ålandspriset
  Företagare Soile Wartiainen från Mariehamn belönas med 3 000 euro för sitt långvariga professionella och ideella arbete med att introducera, marknadsföra och lyfta fram den ekologiska odlingen på Åland. Hon har varit en föregångare i branschen och visat att det går att kombinera företagande med ett ideellt miljötänkande genom varunamnet SOLKLART.  Hon var en av initiativtagarna till Ålands Natur och Miljö och har fungerat som ekologisk rådgivare på Ålands hushållningssällskap.

 

2013

 • Specialforskare Seppo Knuuttila från Helsingfors, Finland, belönas med 20 000 euro för sitt hängivna och ihärdiga arbete för Östersjöns väl i över 20 år och för de insatser han har gjort för att belysa miljöproblem som rör Östersjön. Knuuttila har verkat både nationellt och internationellt för att kartlägga föroreningskällor och hitta lösningar för att begränsa näringsutsläpp till Östersjön. Han har också vunnit erkänsla för sitt sätt att popularisera och visualisera abstrakt information om näringsutsläpp samt orsaker och effekter av åtgärder för allmänheten och politiska beslutsfattare.
 • Ålandspriset:
  Fiskodlare Sixten Sjöblom från Eckerö, Åland, belönas 3 000 euro för sitt initiativ att göra biodiesel av fiskrens. Han har på ett föredömligt sätt visat hur en restprodukt kan utnyttjas som en resurs på ett innovativt sätt. Den klimatsmarta biodieseln används idag som drivmedel inom kollektivtrafiken i Mariehamn.

 

2012

 • Generalsekreterare Anne Christine Brusendorff, Köpenhamn, Danmark belönas med 12 000 € för sina aktiva år som högsta ansvarig för HELCOM:s sekretariat. Hon har i sin roll på ett framgångsrikt sätt planerat och medverkat till ett ökat skydd av Östersjöns unika havsmiljö. Brusendorff har varit en stark pådrivare vid utarbetandet av handlingsplanen Baltic Sea Action Plan (BSAP). En plan som visar miljöfrågornas komplexitet men ändå antagits av alla Östersjöstater som strategisk modell för konkreta miljöåtgärder. Hennes insatser har varit av avgörande betydelse för genomförandet av aktionsplanen.
 • Civilingenjör Lars Eklund, Stockholm, Sverige belönas för sitt arbete med miljöfrågor sedan början av 1990-talet. Hans personliga och långsiktiga engagemang i åtskilliga externt finansierade samarbetsprogram i Östersjöregionen har lett till gränsöverskridande överenskommelser för hantering av kritiska avloppsvattenproblem. De viktigaste projekten berör reningsverksbyggen i bl.a. Haapsalu, Liepaja, Klaipeda, Kaliningrad och St. Petersburg.
 • Ålandspriset
  Ålands Centralandelslag (ÅCA), Jomala, Åland belönas med 3 000 € för initiativet till och uppförandet av biogasanläggningen vid sitt mejeri. Genom anläggningen omvandlas restprodukter i form av vassle och processavloppsvatten till grön energi. Detta är ett viktigt steg mot ett kretsloppsmejeri och innebär stora vinster för miljön.

2011

 • Professor Ragnar Elmgren, Stockholm, Sverige belönas med 15 000 € för sitt mångåriga arbete att öka kunskapen om Östersjöns ekosystem. Han har genom omfattande studier undersökt bottenvegetation, övergödningens effekter vid reningsverket i Himmerfjärden, balansen mellan fosfor och kväve kopplat till algblomningar och metoder för kustförvaltning. Vidare har han medverkat i flera tvärvetenskapliga projekt för att belysa problem och föreslå lösningar som är genomförbara i kustvatten. Elmgrens kunskaper om Östersjön är omfattande och av stort värde.
 • Ålandspriset
  Anna-Linnea Rundberg, Jomala, Åland belönas med 3 000 € för sina insatser att fungera som väckarklocka i ett antal angelägna miljöfrågor. Bl.a. kan nämnas hennes arbete att öka förståelsen för och kunskapen om odling av GMO-fria grödor och att sprida information om slutförvaret av kärnavfall.
 • Lasse Wiklöfs Östersjöpris
  Riksdagsledamot Christina Gestrin, Esbo, Finland tilldelas Lasse Wiklöfs Östersjöpris på 10 000 €. Gestrin är en politiker som oerhört engagerat arbetar med Östersjöns miljöfrågor på många olika plan. Hon är medlem i Riksdagens miljöutskott och Finlands delegation i Nordiska Rådet. Sedan 2008 fungerar hon som ordförande för den Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) där hon i nära samarbete med parlamentariker från alla Östersjöländer arbetat aktivt med HELCOM:s aktionsplan och EU:s Östersjöstrategi.

2010

 • Direktör Jaakko Henttonen, Helsingfors, Finland belönas med 10 000 € för sin aktiva roll i förverkligandet av flera storskaliga reningsverksprojekt som, tillsammans med utländska partners, genomförts i St. Petersburgområdet. Projekten, som bl.a. handlat om att minska avloppsvattenvolymerna, har bidragit till minskade utsläpp av kväve och fosfor och därigenom till en minskad belastning på Östersjöns vattenmiljö. Han har genom sin kunskap, energi och erfarenhet bidragit till att projekten, trots den ekonomiska krisen i världen, har genomförts med lyckat resultat. Tack vare Henttonens mångsidighet och goda kontakter till finansieringsinstitut har snabba beslut kunnat fattas och därför har betydande tidsvinster uppnåtts. Direktör Henttonen har i sitt miljöengagemang visat stor förståelse för viktiga framtidsfrågor gällande Östersjön.
 • Professor Jurgis Staniskis, Kaunas, Litauen belönas med 10 000 € för sitt omfattande arbete att genomföra miljöskyddsprojekt, främst inom industrin, vilka lett till betydande vatten- och energibesparingar såväl som minskade utsläpp av tungmetaller och andra föroreningar. I sin forskning om vattenföroreningar har Staniskis systematiskt kunnat integrera synpunkter från vetenskap, ingenjörskonst och förvaltning för att förutsäga resultat och föreslå sunda ekonomiska lösningar. Han har därigenom, på ett övertygande sätt, kunnat visa att mer uppmärksamhet och ansträngning bör ägnas åt förebyggande åtgärder framom tekniska behandlingsmetoder. Professor Staniskis har medverkat till reformer av utbildningen vilka gett studenterna möjlighet att interagera med företag för att identifiera områden för miljöförbättringar.
 • Ålandspriset
  VD Henrik Lindqvist, Lemland, Åland belönas med 3 000 € för sina insatser att planera och genomföra arbetet med utbyggnaden av den åländska vindkraften. Han har genom entusiasm och kunskap övertygat både beslutsfattare, företagare och privatpersoner om vindkraftens fördelar för en hållbar utveckling. Lindqvist har, med engagemang utöver det vanliga, lyckats placera Åland i topp gällande vindkraftanvändning.

2009

 • Professor Enn Loigu, Tallinn, Estland belönas med 15 000 € för sitt mångåriga vetenskapliga forskningsarbete gällande vattenskydd i Östersjön. Han har utarbetat strategier och verktyg för att bekämpa eutrofieringen och även satt upp modeller och undersökt vilka faktorer som inverkar på läckaget av näringsämnen från odlingsmarker. Professor Loigu har varit en nyckelperson i skapandet av viktiga nätverk mellan de nordiska och baltiska länderna. Hans skicklighet och hans förmåga att överföra teoretisk kunskap till praktiska lösningar har haft stor betydelse i dialogen om miljöskydd med olika intressenter. Vidare har professor Loigu på ett betydelsefullt sätt bidragit till en konstruktiv dialog mellan jordbrukssektorn och miljösektorn. En dialog som är av ytterst stor betydelse för att kunna lösa Östersjöns miljöproblem.
 • Journalisten Isabella Lövin, Stockholm, Sverige belönas med 15 000 € för sina insatser i den infekterade debatten kring Östersjöländernas fiskeripolitik. Hon har på ett kvickt, personligt och otvetydigt sakligt sätt redogjort för hur kombinationen av överutnyttjande av naturresurser, tandlös nationell förvaltning och EU:s misslyckade gemensamma fiskeripolitik fått förödande konskvenser för Östersjöns ålar och torskbestånd. Hennes engagemang har haft en påtaglig effekt åtminstone på Sveriges fiskeripolitik.
 • Arkitekten Gunda Åbonde-Wickström, Mariehamn, Åland belönas med 15 000 € för sitt både ideella och professionella arbete, under mer än trettio års tid, att informera och inspirera människor att minska belastningen på Östersjön. Hon har genom sitt tänkesätt uppmuntrat människor att tro på sina egna möjligheter att förbättra miljön och den egna insatsens betydelse. Hennes förmåga att se möjligheten i problemet och hitta lösningar har skapat engagemang hos såväl enskilda människor som företag, föreningar och andra organisationer.
 • Lasse Wiklöfs Östersjöpris
  Stortingsledamot och ordförande i Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott Asmund Kristoffersen, Tingvoll, Norge belönas med 10 000 € för att han i sitt politiska arbete visat gedigen kunskap, stort engagemang och stark handlingskraft gällande Östersjöns miljöfrågor.

2008

 • Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), i Rostock, Tyskland belönas med 20 000 € för för sitt mångåriga vetenskapliga forskningsarbete med fokus på att klarlägga långtidstrender i tillståndet hos Östersjöns ekosystem. Institutet bedriver forskning i fyra olika sektioner nämligen : (1) fysikalisk oceanografi och mätteknik, (2) marinkemi, (3) maringeologi och (4) marinbiologi samt dessutom sektionsöverskridande verksamhet i form av matematisk modellering och kunskapsöverföring. Detta har gett IOW:s forskarstab fantastiska möjligheter att basera sin forskning på långa tidsserier av empiriska data och att skapa en helhetsbild av tillståndet och utvecklingstrenderna i Östersjön. Genom sitt arbete har man också skapat en rikhaltig och pedagogiskt utformad kunskapsbas som olika avnämare av aktuell information om Östersjöns ekosystem kunnat använda. De långa tidsserierna och tillgången till modeller har även medgett insiktsfulla förutsägelser om framtida utvecklingslinjer i ekosystemet, exempelvis som följd av klimatförändringar och/eller andra mera lokala eller kortsiktiga mänskliga ingrepp. Institutet har genom sina forskare gett viktiga bidrag till att bättre förstå betydelsen av de tidsmässiga variationerna i saltvatteninströmningen genom Öresund och Bälten till Östersjön. En korrekt värdering av dessa fenomen är avgörande för att kunna bedöma omfattningen och konsekvenserna av bl.a. syrebrist och fosforutlösning i Östersjöns bottenvatten. Det skapar också en grund för användbara förutsägelser om de kort- och långsiktiga effekterna av olika tekniska åtgärder syftande till att förbättra syrgasbalansen i havet och att motverka eutrofieringen.
 • Ålandspriset
  Pensionerade läraren Bertil Sundström från Kökar, Åland tilldelas det "åländska" miljöpriset på 3 000 € för sitt entusiastiska, långvariga och uthålliga arbete med miljöfrågor på många olika plan. Bertil har under hela sitt liv följt havets och naturens förändringar i sina hemtrakter. Härvid har han noterat den negativa utvecklingen med t.ex. algblomningar och försämrad tillgång till fisk. Denna hans oro har lett till att han på egen hand skaffat sig stor kunskap i många komplicerade miljöfrågor. Frågor som han idag med bl.a. datorns hjälp diskuterar med både professionella forkare och ivriga amatörvetare. Han har också, under många år, förmedlat både kunskap och egna upplevelser på miljöområdet till elever som besökt Kökar med lägerskolor.

2007

 • Docent Lars Landner från Sverige belönas med 12 000 € för sitt arbete, som både forskare och konsult, med huvudsaklig inriktning mot den teoretiska utvecklingen och den praktiska tillämpningen av metoder för bedömning av miljöpåverkan av industriella aktiviteter. Han har varit verksam som forskare vid Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) och Miljöforskargruppen (MFG) samt fungerat som konsult vid ÅF-IPK Ab. Landners intresse har till stor del omfattat de skogsindustriella utsläppen till såväl Östersjön som inlandsvatten, men han har också varit en av de ledande forskarna inom området metaller i miljön. Inom områdena ekotoxikologi och ekologi har Landner i samarbete med processtekniker, i ett flertal projekt, arbetat för att minska industrins miljöpåverkan. Naturvårdsverkets ESTHER-projekt, som syftade till att förbättra underlaget för miljöriskbedömning av industriella avloppsvatten, leddes av Landner. Han har också gjort betydelsefulla insatser inom den experimentella forskningen där han tillsammans med kollegor utvecklat testsystem med högre ekologisk realism än tidigare. Mycket av den blekningsteknik vi idag har och den interna styrningen av processer i fabrikerna har utvecklats med ledning av denna forskning. Resultaten har tveklöst bidragit till en tydlig och väsentlig förbättring av Östersjöns miljö. Lars Landner har varit en av de ledande forskarna i Sverige inom områdena miljörevision, utveckling av program och strategier för miljörestaurering samt förbättring av industriella processer.
 • Livrädda Östersjön, ett projekt som bedrivs av Svenska Naturskyddsföreningen i Sverige, tilldelas ett pris på 8 000 € för initiativet att på ett annorlunda och tilltalande sätt bedriva informations- och opinionsbildande kampanjer kring Östersjöns miljöfrågor. Med sitt arbete har man visat att det går att få myndigheter, ideella föreningar, forskare, näringsliv, skolor, artister och skribenter att samverka för att uppnå ett ökat engagemang hos den breda allmänheten. Projektet har även bidragit till att skapa ett opinionsstöd som behövs för att politiker skall kunna fatta kraftfulla beslut. Dessutom har projektet lyckats sprida kunskap om orsaker och sammanhang gällande viktiga frågor kring Östersjöns miljö. De genomförda aktiviteterna har starkt bidragit till att öka allmänhetens intresse för Östersjön och dess miljö.
 • Ålandspriset
  Årets ”åländska” pris ges till ekonomiföreståndaren vid Strandnäs skola Maj-Gun Sjöberg som envetet och entusiastiskt kämpat för att tillreda och servera ekologisk mat åt skolans elever och lärare. Hon har genom sitt engagemang övertygat både beslutsfattare och andra berörda om värdet att satsa på ekologiska produkter i framställningen av skolmat. Prissumman är 3 000 €.

2006

 • Professor emeritus Erkki Leppäkoski från Åbo, Finland får 11 000 € för att han under sin långa karriär utfört ett mångfacetterat och inflytelserikt arbete både i Finland och internationellt i hela Östersjöregionen gällande miljöfrågor i Östersjön. Hans specialområde framom andra har varit Östersjö- och skärgårdsfrågor, intimt kopplade till miljöaspekter allt från effekter av människans mekaniska ingrepp på skärgårdsmiljön, socioekonomiska och ekologiska effekter av akvakultur, oljespill etc. till det senaste projektet, betydelsen av främmande arter i den marina miljön. Leppäkoski har haft, och har fortfarande, en aktiv och betydelsefull roll i det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet kring Östersjöns miljöproblem och har med framgång tagit initiativ till nya samarbetsformer.
 • Docent, agr.dr. Artur Granstedt från Järna, Sverige får 11 000 € för att han under mer än tjugo år arbetet med jordbrukets miljöfrågor som rådgivare, forskare och forskningschef vid olika universitet och högskolor. Han har, på en vetenskaplig nivå, dokumenterat, utvecklat och etablerat biodynamiskt och på kretslopp baserat ekologiskt jordbruk i de nordiska länderna som ett reellt alternativ till traditionellt jordbruk. Granstedt har visat att nämda jordbruksmetoder gör det möjligt att minimera fosfor- och kväveförlusterna till den omgivande miljön. Han har som koordinator för projektet Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society (BERAS), ett EU-finansierat projekt, visat att en omställning till kretsloppsjordbruk tydligt minskar jordbrukets näringsläcckage till Östersjön.
 • Ålandspriset
  Andelslaget Odlarringen på Åland tilldelas ett pris på 3 000 € för sina insatser gällande odling och marknadsföring av ekologiska jordbruksprodukter, främst grönsaker och rotfrukter. Priset är nyinrättat och skall i fortsättningen delas ut årligen till något åländskt "miljöprojekt".

2005

 • Maria Staniszewska från Gliwice i Polen, får 12 000 € för sina långvariga ansträngningar att minska närsaltsbelastningen i Östersjön. Hon har i Polski Klub Ekologiczny utfört ett enastående arbete för att minimera kvävebelastningen från det polska jordbruket. Arbetet har främst inrikat sig på att få igång ett ekologiskt kretsloppsanpassat jordbruk med lågt behov av handelsgödsel. Hon har även tagit initiativ för att främja försäljning av ekologiskt odlade produkter. Via aktiv lobbyverksamhet har hon skapat förståelse för miljövänlig odling hos den breda allmänhetet. Maria Staniszewska har varit en stark pådrivare till den årliga ekomässsan i Polen.Genom mässan har hon lyckats engagera polska politiker som stöd för ekologiskt jordbruk. Mässan har även fungerat som ett led i främjandet av miljövänlig odling.
 • Dr. Krzysztof E. Skóra från Gdánsk i Polen, får 12 000 € för att han under de senaste 15 åren genom oförtröttligt arbete och med aldrig sviktande entusiasm byggt upp den marina forskningsstationen Hel vid Polens Östersjökust till en nyckelresurs för Östersjöns miljöfrågor. Stationen, som är en del av Gdansk universitet, bedriver idag en omfattande verksamhet varav kan nämnas forskning och övervakning av introduktion av främmande arter samt utbildnings- och informationsprogram om miljöfrågor. Han har särskilt engagerat sig för restaurering av kraftigt påverkade marina miljöer i Östersjön. Bland projekten kan nämnas försök att återintroducera blåstång i Gdánskbukten och återintroduktion av stör (Östersjöns största fisk). Dr. Skóra har mycket aktivt och på ett uppskattat sätt deltagit i det internationella samarbetet på det marian området och då särskilt Östersjöfrågor. På stationen på Hel har arrangerats kurser och möten inom ramen för HELCOM och Baltic University Program. Anläggningen har blivit en viktig del av informationsinsatserna om den marina miljön med inriktning på den yngre generationen. (Avled 13.2.2016)

2004

 • Kaliningrad Regional Children´s Centre for Environmental & Biological Education and Tourism (CEBET) i Kaliningrad, Ryssland får 10 000 € för den omfattande utbildningsverksamhet, rörande miljö, i Kaliningrad och dess omgivning som de bedriver. Centret har även nära samarbete med ett flertal miljöorganisationer. Dessutom finns ett internationellt samarbete med flera danska miljöorganisationer. Centrets huvudsakliga aktiviteter bestående av både utbildnings- och undersöknings-uppdrag för lärare och studerande genomförs på nya innovativa sätt. Sätt som blandar lärares erfarenhet av metodiskt arbete med studerandes utbildnings- och undersökningsinsatser. Tusentals personer deltar årligen i centrets aktiviteter. Många av dessa personer aktiverar sig också i olika naturvårdsprojekt. Synliga resultat av centrets verksamhet är bl.a. kampanjer rörande hotet från oljetransporter, program kring biologisk mångfald, publicering av broschyrer m.m.

En prissumma på 10.000 EUR, att delas lika mellan

 • Generaldirektör Felix Karmazinov, från St. Petersburg, Ryssland som har spelat en central roll vid planerandet och verkställandet av det sydvästra reningsverket i St. Petersburg. Ett projekt som kommer att eliminera en av de största direkta föroreningskällorna i Östersjön. Felix Karmazinov har visat stor beslutsamhet att genomföra projektet trots att det varit behäftat med flera komplikationer och betydande risker. I det arbetet har han varit beredd att bära många belastningar och inte tvekat inför de ansträngningar som krävts för att lyckas med projektet. Karmazinovs starka vilja, motivation och förmåga att samarbeta med ett stort antal intressenter har varit helt avgörande för projektet som kan sägas innebära ett stort genombrott för miljöarbetet i Östersjön.
 • Direktör Roustam Sagitov, från St. Petersburg, Ryssland som har strävat till, både som grundare av Baltic Fund for Nature (BFN) och privat, att stärka miljöarbetet i den ryska delen av Östersjöns nederbördsområde. Han har bidragit till utvecklingen av det regionala och bilaterala miljöarbetet i Östersjöområdet. Under Roustam Sagitovs ledning har BFN utvecklats till en ledande NGO och till en respekterad samarbetspartner för såväl ryska myndigheter som internationella organisationer. Sagitovs stora engagemang, tålamod och diplomatiska förmåga har möjliggjort en mängd olika projekt som annars varit svåra att realisera i en ofta komplicerad både ekonomisk och politisk situation. Bland genomförda uppdrag kan nämnas bl.a. projekt för miljövänligt jordbruk, projekt för att utveckla ekoturism och olika miljöutbildningsprojekt. (Avled 19.8.2018)
 • Agenda-21 på Åland får 2 500 € för sitt miljöengagemang för Östersjön.

2003

 • Alexandra Koroleva från Kaliningrad, Ryssland får 5 000 € för att hon med stort engagemang medverkat i olika kampanjer för miljöskydd. Hon har, i egenskap av ordförande för "Ecodefense", både genom organisationen och privat bidragit med viktiga insatser till förmån för miljön i Östersjön. Bl.a. bör nämnas hennes engagemang mot oljeborrning i det unika och mycket känsliga naturområdet "Curonian Spit". Vidare har hon skapat miljöutbildningsprogram med vars hjälp ett stort antal lärare och elever har fått grundläggande och värdefull kunskap om Östersjöns ekosystem. Hon har medverkat och medverkar fortfarande i flera expertråd för miljöfrågor. Sedan 1998 är hon medlem i IUCN:s kommitte för utbildning och kommunikation.
 • Professor emeritus Åke Niemi från Esbo, Finland får 5 000 € för att han genom mångårigt, vetenskapligt arbete visat hur olika organismer påverkas av förändrade miljöförhållanden. Hans samlade vishet har inhämtats genom åtskilliga timmar på fältet under alla årstider runt hela Östersjön under många årtionden. Speciell uppmärksamhet förtjänar hans numera klassiska beskrivning av cyanobakteriers (blågröna algers) påverkan på den "kritiska" balansen mellan kväve och fosfor. Hans arbete har även uppmärksammats internationellt och bidragit till ökad betydelse för den växande finska havsforskningen. När det gäller internationellt samarbete mellan länderna i Baltikum har han spelat en framträdande roll. Som medlem i många, både nationella och internationella, kommittéer har han befrämjat det gemensamma arbetet för en "frisk" Östersjö.
 • Tvärminne zoologiska station i Hangö, Finland får 10 000 € för den omfattande forskningsverksamhet rörande Östersjön, dess organismvärld och förändringar i dess ekosystem som pågått på stationen sedan hundra år tillbaka. En forskning som till sin karaktär är både unik och av synnerligen hög klass. Stationen har under ledning av framstående forskare kunnat erbjuda studenter och doktorander fina studie- och forskningsmöjligheter vars resultat rönt såväl nationell som internationell uppmärksamhet. Den verksamhet som bedrivs sker under alla årstider och ingår i olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet.

2002

En prissumma på 25.000 EUR, att delas lika mellan

 • Organisationen Håll Skärgården Ren rf (HSR) som med enträget arbete verkat för en renare och trivsammare vattenmiljö bland båtfararna. HSR grundades 1969 i Åbolands skärgård. Mottot var att hindra nedskräpningen i skärgården. Visionärerna i den nygrundade föreningen förstod redan från början att den ökande båtturismen skulle bli en påfrestning för den sårbara skärgårdsnaturen och vattenmiljön. Sedan starten har HSR vuxit till en riksomfattande miljöskydds-organisation med skärgårds- och kustområden samt insjö-Finland som sitt verksam-hetsområde. Organisationen ansvarar idag för tömning och underhåll av totalt cirka 400 avfallsterminaler och för transport av avfallet till centrala uppsamlingsstationer. HSR har genom sina arbetsinsatser tagit ansvar för Östersjöområdets miljö och även i många fall visat vägen för ett nytt miljötänkande. Vidare har HSR ägnat sig åt miljöfostran genom bl.a. föreläsningar om aktuella miljöteman och attitydkampamjer riktade till både barn och ungdomar.
 • Projektet Båtlivet och miljön som genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Håll Sverige Rent och Svenska Båtunionen. Båtlivet och miljön har, på liknande sätt som Håll Skärgården Ren, arbetat med frågor som minskning av toalettavfall, minskad användning av giftiga bottenfärger, avgas- och bullerproblem m.m. bland fritidsbåtar. Svenska Båtunionen och dess medlemmar, i cirka 840 båtklubbar, representerar en stark och slagkraftig organisation som aktivt engagerar sig i miljöfrågor. Båtmänniskor är ju direkt beroende av en sund och bestående natur. Genom att utbilda miljöombud i båtklubbar och båtförbund sprids viktig miljökunskap på lokal nivå. Samarbetet med Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket gör att man ligger långt fram i miljöarbetet.

2001

En prissumma på 100.000 FIM, att delas lika mellan

 • Pensionerade miljöchefen Rurik Skogman vid UPM-Kymmene i Jakobstad,
 • Miljöchef Reino Lammi vid UPM-Kymmene i Jakobstad.

  Pristagarna har ansvarat för och genomfört flera projekt som avsevärt reducerat utsläppen från pappersindustrin. Ett av de viktigare handlar om biologisk rening av avloppsvatten genom långtidsluftning och aktivt slam.
 • Husö biologiska station på Åland får 40.000 FIM för att stationen har utfört omfattande och viktig regional miljöövervakning och forskning med tyngdpunkt på vattenmiljöer (sjöar/havsområden) på och kring Åland. Resultatet av dessa undersöknings- och forskningsinsatser har varit av stor betydelse för miljöarbetet på Åland men även rönt berättigad internationell uppmärksamhet.
 • Monika Jansson i Mariehamn får 15.000 FIM för att hon genom att dokumentera sitt frivilliga algkrattande på ett konkret sätt visat vilka negativa effekter som uppstår på grund av övergödningen av havet. Hennes information till politiker och beslutsfattare har både väckt uppmärksamhet och skapat debatt samtidigt som det visat hur betydelsefullt den enskilda individens miljöengagemang är.

2000

En prissumma på 80.000 FIM, att delas lika mellan

 • Miljöchef Stefan Lemieszewski vid Sjöfartsverket i Norrköping,
 • Kryssningsrederiet Birka Lines miljöchef Stig Mattsson i Mariehamn,
 • Färjrederiet Silja Lines miljöchef Henrik Bachér i Helsingfors samt
 • Färjrederiet Viking Lines miljöansvarige tekniske direktör Kaj Jansson i Mariehamn.

  Pristagarna och deras huvudmän hör till dem, som praktiskt visat vad samverkan mellan myndigheter och företag kan göra för skyddet av havsmiljön.
 • Miljöorganisationen Green World i Sosonovy Bor, 80 km väster om St Petersburg, under ledning av ordföranden Oleg Bodrov, får 70.000 FIM för mångsidigt miljöarbete inom en nukleär zon vid Finska viken. Organisationen, grundad 1988, skaffar information om myndigheternas agerande kring kärnkraft och om brister i kärnsäkerhet.

1999

 • Världsnaturfonden WWFs havsörnsprojekt, med docent Torsten Stjernberg från Finland och fil. dr. Björn Helander från Sverige, får 70.000 FIM som pris för att de under 25 år lett projektets 50-100 aktiva i Finland, på Åland och i Sverige. Projektets arbete har lyckats rädda en av de mest utrotningshotade och mest karakteristiska av alla Östersjöns djurarter. De frivilliga entusiasterna har också bildat opinion mot utsläpp av miljögifter i havet, med förbud mot främst DDT och PCB som trendbrytande framsteg för skyddet av Östersjön. Havsörnsprojektet visar med inspirerande tydlighet vad frivilligt miljöarbete kan åstadkomma.
 • Tekn. dr. Curt Nicolin, får 40.000 FIM som pris för att han med sina vidsträckta kontakter runt Östersjön som eldsjäl dragit igång det enastående industriella projektet "Baltic Sea 2008", för att till år 2008 till valda delar minska de värsta utsläppen i havet till 1940-talets nivå med mottot "Ekonomisk tillväxt genom optimal resursallokering för bättre vattenkvalitet". Det är första gången ett Östersjöpris riktas till näringslivssektorn. (Avled 8.9 2006)
 • Dr. Lyudmila P Romanyuk vid St Petersburg Scientific Research Centre for Ecological Safety vid Russian Academy of Science, får 40.000 FIM som personligt pris för att hon med stor kreativ energi, organisationsförmåga och sällsynt väl-strukturerat arbete gjort institutet till ett internationellt interdisciplinärt koordineringscentrum där 200 forskare från en modern experimentell och teknisk systembas gör insatser för ett ekologiskt tryggat innanhav.

1998

 • Havsbiologen, Cand. scient. Gunni Ærtebjerg, forskare vid statliga Danmarks Miljøundersøgelser i Roskilde, får 60.000 FIM för att han byggt upp en effektiv marin miljöövervakning i Danmark till vad som betraktas som en förebild för hela Östersjöregionen. Han hör till de forskare som lagt grunden för undersökningarna kring de hotfulla algblomningarna i Östersjön.
 • Professor Fredrik Wulff, Institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet, får 60.000 FIM som den sedan många år ledande inom ekosystemforskningen i Östersjöområdet. Han medverkar i internationellt forskningssamarbete för Östersjön och bistår forskare i bland annat de baltiska länderna.(Avled 20.5.2016)
 • Internationella koordinatorn Marilyn Barden från Värmdö i Sverige och ordföranden för miljögruppen Neva River Clearwater i St Petersburg, Konstantin Nemchinov, får som personliga priser dela på 30.000 FIM. De representerar det spontana, medborgerliga miljösamarbete som utvecklas över Östersjön. NRC är viktig opinionsbildare för vatten- och havsmiljön i sitt område.

1997

 • Professor Paavo Tulkki i Helsingfors får 100.000 FIM för sina långvariga insatser som en marinbiologins nestor i Finland. Han var den som först uppmärksammade de döda bottnarna i södra Östersjön på 1960-talet. Tulkki var aktiv när finländska delegationen i Helsingforskommissionen bildades och dagens Baltic Monitoring Programme skapades.
 • Geoekologen, professor Eugene Krasnov vid statsuniversitetet i Kaliningrad, får 50.000 FIM för pedagogiska insatser av betydelse för miljöarbetet i hela Ryssland. Han har ökat förståelsen för behovet av nya sätt att lösa existerande miljöproblem.

1996

 • Miljöaktivisterna, marinbotanikern fil lic Bertil Hägerhäll och vetenskapsjournalisten Britt Hägerhäll Aniansson, Uppsala, Sverige, får 100.000 FIM för samfällda insatser som brobyggare över Östersjön och informatörer i strävan att skydda innanhavets känsliga miljö
 • Statssekreterare (State Minister of Environmental Protection) Dr. Biol. Indulis Emsis, Riga, Lettland får 50.000 FIM för att han som landets första miljöminister gjort betydande insatser som pragmatisk miljöpolitiker och som statssekreterare fortsatt som en inspirerande kraft inom miljöarbetet, också internationellt.

1995

 • Organisationen The Baltic Marine Biologists, c/o generalsekreterare Bernt I Dybern i Lysekil, Sverige, och med professor Gunars Andrushaitis vid Institute of Biology i Salaspils, Lettland, som ordförande, får 80.000 FIM för mer än 25 års arbete över politiska gränser i Östersjön och för att ha byggt vetenskapliga broar mellan Öst och Väst under en svår tid då politiska gränser var mycket skarpare än i dag. BMB har givit värdefulla råd åt statliga och internationella instanser och stimulerat undersökningar av Östersjöns miljöproblem.
 • Konstnären Zita Daugintyte, ordförande för Klaipeda Green Union, och ingenjören Rimantas Braziulis, delar på 80.000 FIM för modiga miljöinsatser i Litauen, som krävt personliga uppoffringar och djupt engagemang för det frivilliga skyddet av Östersjön och dess kuster.
 • Ledamoten av stadsstyrelsen i St Petersburg, Ryssland, och ledaren för den ryska delen av internationella Environmental Centre for Administration and Technology, ECAT, i staden, MSc Sergej M Nikiforov, får 40.000 FIM för att han på också politisk nivå uthålligt arbetat för miljöskydd i supermetropolen, inte minst för att minska förorenande utsläpp i Östersjön.

1994

 • Dr. Heye Rumohr vid Institut für Meereskunde i Kiel, Tyskland, får 100.000 FIM för att han med avancerad videoutrustning studerat havsbottnen och även för breda kretsar påvisat hur det ekologiska tillståndet i Östersjön förvärras av syrebrist och ökade mängder av svavelväte.(Avled 2013)
 • Forskaren Andris Urtans, Riga, chef för naturkomplexet Vidzeme i Lettland, får 50.000 FIM för insatser som naturaktivist och forskare. Han har tagit initiativ till skolning och fältkurser för ungdomar om det rinnande vattnets biologi och betydelsen av dessa ekosystem.
 • Överinspektör Terttu Melvasalo vid miljöministeriet i Helsingfors får 50.000 FIM för tio mycket aktiva år som programkoordinator vid Helsingforskommissionen HELCOM, som övervakar den internationella konventionen för skydd av Östersjöns marina miljö.

1993

 • Coalition Clean Baltic i Stockholm, samarbetsorgan för miljörörelser runt Östersjön, får 100.000 FIM för arbetet med att förbättra miljön i och kring Östersjön och för många konkreta förslag till åtgärder. Priset togs emot av Gunnar Norén.
 • Docent Lars Rydén i Uppsala får 50.000 FIM för arbetet med The Baltic University, The Baltic Sea Environment, som med modern kommunikationsteknik fört ut miljökunnande till studenter vid olika universitet kring Östersjön.

1992

 • Docent Arvi Järvekülg, Institute of Zoology and Botany, Estonian Academy of Sciences i Tartu, Estland, får 83.000 FIM för sin forskning kring bottenlevande organismer i Finska viken och nordöstra Östersjön.(Avled 2.11.2002)
 • Professor Bengt-Owe Jansson, Stockholms universitet, Institutionen för system-ekologi, får 83.000 FIM för sina insatser som internationellt känd Östersjöforskare och miljöinformatör. (Avled 29.3 2007)
 • Dr. Sigurd Schultz i Rostock, Tyskland, får 83.000 FIM för forskning kring den biologiska dynamiken i de fria vattenmassorna, speciellt i södra Östersjön.

1991

 • Professor Anna Trzosinska, Institute of Meteorology and Water management, Maritime Branch, i Gdynia, Polen, får 100.000 FIM för att hon medverkat till ökad förståelse för Östersjöns kemiska oceanografi. (Avled 7.9 2000)
 • Professor Mats Olsson, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, får 100.000 FIM för sin forskning kring Östersjösälen samt miljögifterna DDT, PCB och andra klorföreningar.
 • Kommodor Raimo Tiilikainen vid Skärgårdshavets sjöbevakningssektion i Åbo får 50.000 FIM som ledare för den stora operationen då roro-fartyget TransGermanica räddades och bärgades.

1990

 • Östersjöfondens hittills största pris, 120.000 FIM, tilldelas fil. dr. Stig Fonselius, tidigare chef för SMHIs oceanografiska laboratorium i Göteborg, som hyllning till en förgrundsgestalt inom miljöinriktad Östersjöforskning. (Avled 19.1 2003)
 • Professor Harald-Adam Velner, Tallinn Technological University, Department of Environmental Engineering i Estland, får 60.000 FIM för sina insatser som generalsekreterare 1984-1988 för Helsingforskommissionen HELCOM, som övervakar den internationella miljökonventionen för skydd av Östersjöns marina miljö.(Avled 25.12.2012)
 • Journalisten Ilkka Hannula i Helsingfors får 60.000 FIM för TV-serien "Östersjön".

  Stipendiat:
 • Fil. mag. Kaj Ådjers i Mariehamn, Åland, Finland, fick 1990 ett stipendium på 60.000 FIM för att medverka i projektet "Bottniska vikens år 1991".

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!