Östersjöfonden 20 år – en tillbakablick

av Kjell Ekström, ur boken "Ett hav för framtiden. Östersjöfonden 20 år", utgiven 2009

Östersjöfonden arbetar för Östersjöregionen och är en hel privat organisation som vill belöna och ge uppmärksamhet åt olika insatser till förmån för vårt gemensamma innanhav. Stater och olika sammanslutningar gör redan mycket för att återställa den marina miljön och normalisera belastningen på denna, men mer behövs och opinionen får inte glömma det långsiktiga målet, att Östersjön ska bli ett friskt hav igen.

Kommerserådet Anders Wiklöf i Mariehamn började sin affärsbana som bilhandlare. Han övertog endast tjugotvå år gammal Pelle Öhbergs bilaffär i Mariehamn. Wiklöf fick sedan agenturen för Mercedes och BMV och genom lyckade aktieaffärer påbörjades vägen mot en sällsynt lyckosam karriär som affärsman. Anders Wiklöf föddes 1946 i Mariehamn. Hans far var murare, och modern som var blind var massör. I familjen fanns också storebror Lars (1944-2008).

Anders Wiklöf visade rätt tidigt att han var en ovanlig förmögen man som gärna delade med sig av sina ekonomiska framgångar. Därför var det kanske inte en stor överraskning att han 1989 tog initiativ till att grunda en fond för Östersjön. Dock var det mer överraskande för många att den bil- och sportintresserade Wiklöf hade ett så stort engagemang för miljön. Själv har Anders Wiklöf berättat att han blev chockad över hur vattenmiljön runt Mariehamn försämrades så radikalt på kort tid. Han mindes hur klart vattnet var i Slemmern och att siktdjupet var stort när han var liten, men att han på 1980-talet knappt såg sina fötter om han vadade på stranden.

Anders Wiklöf kan vara rastlös och otålig. Han vill att saker ska hända snabbt och så var det också när Östersjöfonden bildades. Gunnar Jansson som då var Ålands riksdagsman, var tillsammans med Henrik Gustafsson, landshövding på Åland 1982-1999, två nyckelpersoner i grundandet av Östersjöfonden. Gunnar Jansson berättar:

En fredag i april 1989 ringde vår dåvarande landshövding Henrik Gustafsson till mig i riksdagen och frågade om jag kunde ”komma och prata”. När landshövdingen kallar säger man inte nej även om jag inte visste vad saken gällde. Vi bestämde att träffas följande måndag i Wiklöf Holdings kontor i Mariehamn. Mot bakgrunden av tillståndet i Europa väntade jag mig vad som helst av denna träff – allt var ju möjligt. Ändå överträffade fortsättningen mina vildaste fantasier. Henrik Gustafsson hade sällskap av Anders Wiklöf.

På mindre än tio minuter hade sällskapet pratat färdigt. Anders Wiklöf hade klargjort sin plan: Han ville donera tre miljoner mark till en stiftelse för miljöarbete för Östersjön. Gunnar Jansson fick i uppdrag att se till att stiftelsen kunde grundas och registreras. Gunnar Jansson berättar att han frågade om projektet brådskade.

Nej, inte är det bråttom, men det ska skötas ’heti lite helvite’, svarade Anders.

I Helsingfors tog Gunnar Jansson genast kontakt med justitieministeriet där Tarja Halonen vid den tiden var minister. Kontaktperson i ministeriet blev äldre regeringssekreteraren Mirja Kurkinen.  Jansson berättade i riksdagen för Tarja Halonen vad som var på gång.  

 

Henrik Gustafsson minns även arbetet med att grunda stiftelsen. Målet var att det hela skulle vara enkelt administrativt och att det skulle finnas en nordisk anknytning. För att uppnå en god stabilitet i organisationen skulle vissa medlemmar vara självskrivna med landshövdingen som ordförande. Henrik Gustafsson fick i uppdrag att hitta medlemmar till stiftelsen som skulle representera hela Norden. Professor Erik Allardt i Helsingfors hjälpte till med att föreslå namn till delegationen. Även Lasse Wiklöf engagerades i projektet och han formulerade bland annat stiftelseurkundens förord samt deltog i det praktiska arbetet med till exempel olika handlingar.

Ansökan om att få tillstånd att grunda stiftelsen behandlades i rekordfart: Den 12 maj 1989 beviljade justitieministeriet tillstånd till att ”Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid” grundades och samtidigt fastställdes stiftelsens stadgar.

Den 15 maj 1989 hölls en presskonferens i Mariehamn där nyheten om Östersjöfondens grundande släpptes. I ett pressmeddelande från samma dag deklarerade Wiklöf att han var medveten om behovet av breda och samlade insatser för miljön, men att han genom sitt initiativ ville lämna ett bidrag. Av pressmeddelandet framgick att stiftelsens ändamål var att främja och stöda forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö.

Anders Wiklöf donerade alltså tre miljoner mark till fondens grundkapital som skulle kunna utökas genom donationer, gåvor och testamenten. Pressmeddelandet deklarerade vidare att ”Avsikten är att årligen omkring den 28 maj (den dag då Ålands landsting för sin del godtog Östersjöavtalet) genom stipendier, pris eller understöd dela ut fondens avkastning. Fondens avkastning skall gå till insatser inom områdena för vetenskaplig forskning och teknologi, för publiceringsverksamhet, åtgärder, initiativ eller annan verksamhet som på ett avgörande sätt är ägnat att främja skyddet av Östersjöns miljö.”  

Pressmeddelandet berättade även om det beredande arbete som utförts innan stiftelsen kunde grundas:

”Arbetet har rönts med framgång. Stiftelsetanken har fått ett brett och starkt gensvar från alla som tillfrågats. Sakens höga angelägenhetsgrad har starkt betonats. Sålunda har till stiftelsens beslutande delegation kunnat knytas synnerligen stor forskarkompetens inom miljösektorns olika områden från Finland, Sverige och Danmark.”

I Pressmeddelandet kunde även delegationen för Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid presenteras. De självskrivna medlemmarna var landshövdingen på Åland ( Henrik Gustafsson), fondens grundare Anders Wiklöf, Ålands landstings talman (Olof Jansson) samt riksdagsmannen för Åland (Gunnar Jansson). De valda medlemmarna i den första delegationen var:

 • Dr Elisabeth Helander, forskningsdirektör, Finlands akademi.
 • Professor Erkki Leppäkoski, Åbo Akademi/institutionen för biologi.
 • Professor Lars Håkansson, Uppsala Universitet/hydrologiska avdelningen.
 • Docent Ann-Mari Jansson, Stockholms universitet/hydrologiska institutionen för marinekologi.
 • Direktör Peder Olesen-Larsen, Forskningsdirektoratet i Köpenhamn.
 • Sektionschef Simen Ensby, Norges Teknisk-Naturvetenskapliga forskningsråd.
 • Fiskeriintendent Carl Storå, Ålands landskapsstyrelse.
 • Minister Ole Norrback, Finlands regering.
 • Lantrådet Sune Eriksson, Ålands landskapsstyrelse.

Även minister Matts Hellström, Sveriges regering samt en representant för Nordiska investeringsbanken skulle enligt planerna ingå i delegationen.

Fondens första styrelse bestod av:

 • Riksdagsman Gunnar Jansson, ordförande.
 • Landstingsman Lasse Wiklöf, viceordförande.
 • Professor Erkki Leppäkoski, ledamot.
 • Fiskeriintendent Carl Storå, ledamot.
 • Rektor Olle Holm, sekreterare.  

 

I Östersjöfondens arkiv finns en odaterad programförklaring som av typsnitt och utförande verkar samtidig med det ovan citerade pressmeddelandet. I programförklaringen sägs bland annat följande:

"Bakgrunden till Stiftelsens grundande är den ökade insikten om miljöns betydelse för vår välbefinnande och oron över fortsatt miljöförstöring inte minst inom det känsliga Östersjöområdet och dess marina miljö.

Donator liksom alla andra har personligen kunnat följa försämringen på nära håll i den miljö som i hög grad berör de nordiska länderna. Det har därför varit naturligt och följdriktigt att fokusera stiftelsens inriktning på detta område. Medveten om Östersjöns känsliga miljö visas inte minst i målsättningen för den av Östersjöländerna ingångna konventionen om Östersjöns marina miljö. Där poängteras bland annat ’att varje åtgärd måste anses såsom angelägen’. Tanken bakom stiftelsen är att peka på problemställningarna med förhoppningen att intensifiera, effektivera och stimulera åtgärder som avser förbättringar i det som rör skyddet av Östersjön”.

Östersjöfonden kunde redan ett år senare hålla sin första prisutdelning. Prisutdelningen hölls i Självstyrelsegården i Mariehamn, och i det tal som delegationsordförande Henrik Gustafsson höll, klargjorde han för åhörarna varför just miljöarbetet för Östersjön är så viktigt. Han framhöll bland annat:

"I dag bor runt Östersjön över 70 miljoner människor. Det bör för oss vara en hjärtesak att överlämna ett friskt hav till kommande generationer. I Östersjökonventionen poängteras det unika i Östersjöområdet och uttrycks samtidigt en oro för dess tillstånd. Där sägs bl.a. att konventionen skall beakta de särpräglade hydrografiska och ekologiska förhållandena i Östersjöområdet, samt dess levande tillgångars känslighet för miljöförändringar. Det krävs helt enkelt här större aktsamhet och större insatser än någon annanstans för att hålla Östersjön som ett levande hav och ekosystem.”

Henrik Gustafsson passade även på att förklara hur fonden organiserats:

”Delegationens uppgift är att övervaka stiftelsens verksamhet, och som det heter i stiftelseurkunden, på den kommer att besluta om utdelning av stiftelsens medel.--- Stiftelsens styrelse om fem medlemmar förvaltar fondmedlen och handhar de administrativa uppgifterna.”

Vidare deklarerade Gustafsson att stiftelsen inte skulle bedriva verksamhet i egen regi, men ”förhoppningen är att forskare, politiker och finansiärer inom stiftelsens ram skall kunna diskutera miljöproblematiken”.

Henrik Gustafsson berörde även frågan om fondmedlen faktiskt kan ha någon betydelse när behovet av åtgärder för att minska belastningen av föroreningarna i  Östersjöområdet är så stora. Gustafsson hävdade att Östersjöfondens mål är att vara en bland många ”som drar sitt strå till stacken”  - genom prismedlen skall fonden ”direkt eller indirekt peka på problemställningar med förhoppning att därmed åtgärder som avser förbättringar i Östersjöområdets miljö intensifieras, effektiveras och stimuleras”.  

 

De första pristagarna fick dela på 240.000 mark och ett stipendium om 60.000 mark utdelades också.

 • Filosofie doktor Stig Fonselius chef för SMHIs oceanografiska laboratorium i Göteborg tilldelades 120.000 FIM som hyllning till en förgrundsgestalt inom miljöinriktad Östersjöforskning.
 • Professor Harald-Adam Velner, Tallinn Technological University, Department of Environmental Engineering i Estland, fick 60.000 FIM för sina insatser som generalsekreterare 1984-1988 för Helsingforskommissionen HELCOM, som övervakar den internationella miljökonventionen för skydd av Östersjöns marina miljö.
 • Journalisten Ilkka Hannula i Helsingfors erhöll 60.000 FIM för TV-serien "Östersjön".

Stipendiat:

 • Fil mag Kaj Ådjers i Mariehamn, Åland, Finland, fick ett stipendium på 60.000 FIM för att medverka i projektet "Bottniska vikens år 1991". 

 

I lokaltidningarnas tidiga rapportering om Östersjöfonden titulerades Lasse Wiklöf som informatör. Han var dock inte avlönad för uppgifterna inom fonden, utan involverades i arbetet genom brodern Anders Wiklöf. Dessutom var Lasse Wiklöf politiskt engagerad, landstingsman och tidvis även ledamot av landskapsstyrelsen. Gunnar Jansson bekräftar att mycket av det praktiska arbetet med fonden inledningsvis sköttes av honom och Lasse Wiklöf. Tanken var från början att ingen särskild person skulle anställas, men så småningom växte arbetet och det blev ganska snart uppenbart att Östersjöfonden behövde ett eget kansli och en anställd verksamhetsledare. Journalisten Hasse Svensson fick uppdraget, och han började sin tjänst som verksamhetsledare den första januari 1994. Följande år omvandlades tjänsten och Svensson blev fondens verkställande direktör, en anställning som han hade fram till våren 2001. Hasse Svensson hade blivit invald i Ålands lagting och avslutade sin tjänstgöring vid fonden. Edgar Öhberg anställdes därefter som verksamhetsledare för Östersjöfonden, först på deltid parallellt med Svensson och sedan på heltid.

Efter Hasse Svenssons anställning inrättades det fösta kansliet för fonden i ett anspråkslöst kontor utan internetanknytning hos Ålands Högskola i Ålands Sjöfartsläroverk. Kontoret flyttades sedan till högskolans lokaler vid Storagatan. Kontoret är nu inrymt i en kontorsfastighet vid Strandgatan i Mariehamn.

Under Hasse Svenssons anställningstid utvecklades Östersjöfondens informationsverksamhet. Dels inleddes utgivningen av ett påkostat magasin, Östersjöns värld, dels inleddes utgivningen av ett nyhetsbrev.

Magasinet Östersjöns värld utgavs i totalt sex nummer åren 1994-1999. Publikationen hade en stor upplaga (  43700-80000   ex.) och utdelades bland annat gratis till passagerare ombord på olika färjor i Östersjötrafik. De första numren hade svensk huvudtext, medan vissa artiklar hade sammanfattningar på andra språk. De två sista utgåvorna av magasinet gavs ut i olika språkversioner. Östersjöfonden erhöll 1998 ett miljöpris av Henry Ford Conservation National Award om 60.000 FIM för årsmagasinet Östersjöns värld.

Nyhetsbrevet Noterat av Östersjöfonden började trevande 1994. Inledningsvis distribuerades brevet till stiftelsens aktiva och till intresserade inom landskapsförvaltningen. Upplagan och spridningen utökades så småningom och från början av 1996 utkom nyhetsbrevet regelbundet. Från slutet av år 2000 utkom brevet två gånger i månaden och när brevet upphörde i februari 2001 distribuerades det till närmare 150 mottagare i sex länder. Nyhetsbrevet innehöll många notiser under rubrikerna ”Östersjön”, ”Östersjöregionen”, ”Miljön” och ”Knorren”. Det  publicerades även på Internet. Efter att magasinet och nyhetsbrevet lades ner har budskapet från Östersjöfonden främst spridits genom information till massmedia och dessutom upprättades en hemsida, www.ostersjofonden.org.

Hasse Svensson har inför utgivningen av jubileumsboken sammanfattat sina intryck från sin tid som VD för Östersjöfonden. Han betonar just prisutdelningen som fondens huvudsakliga verksamhet.  

Även fondens nuvarande verksamhetsledare Edgar Öhberg betonar prisernas betydelse:

- Det är viktigt att vi hittar ”rätt” pristagare och att konkreta åtgärder premieras. Vi har den senaste tiden arbetat mycket med att bredda nomineringsarbetet för priset. Bland annat sprider vi en nomineringsbroschyr till olika samarbetspartners och miljöorganisationer och –instanser, säger Edgar Öhberg, som även vill arbeta för att i allt högre grad synliggöra Östersjöfondens arbete.

Hittills har Östersjöfonden delat ut närmare 600.000 euro i priser till närmare 60 mottagare. Pristagarna har kommit från Östersjöns alla hörn: Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. På senare år har lokalt miljöarbete på Åland även uppmärksammats med ett mindre pris där alltifrån ekologisk odling till personligt miljöengagemang har premierats.

Prisutdelning har sedan starten haft en festlig inramning. Ceremonin har hållits i Självstyrelsegårdens plenisal och förutom överräckandet av priserna har högklassig musikunderhållning bjudits de närvarande. Efter prisutdelningen har gästerna förflyttat sig till Hotel Arkipelag för en festmiddag där även högklassig musikunderhållning har förhöjt stämningen.

I anslutning till prisutdelningen har sedan 2004 Östersjöfondens teckningstävling för barn redovisats på en utställning. Barn i de åländska skolorna har fått arbeta med miljötema och en jury har premierat några av de unga konstnärerna. År 2008 var temat ”Östersjöns bästa plats” och drygt 250 teckningar inlämnades. 

Östersjöfonden har under årens lopp fått många bidrag. Som exempel kan nämnas att eleverna vid Ålands yrkesskola 1994 samlade in 20.000 FIM till fonden. Medelanskaffningen var under lågkonjunkturen i början av 1990-talet ett problem, men fondens grundare sköt ständigt till medel. Bland annat garanterade han verksamhetsledarens anställning.

Anders Wiklöf byggde 2006 en stor tennisarena på sitt sommarställe Andersudde på Hästskär. Där kunde Östersjöfonden i augusti följande år för första gången arrangera en stor konsert, ”Åländska röster för Östersjön”, vars överskottet om 30.000 euro tillföll fonden. Konserten blev en bejublad succé där många välkända åländska sångare medverkade, ackompanjerade av Marcus Boman. Närmare 2000 biljetter såldes till konserten som fick en tvådagars uppföljare 2008. Arrangemanget hade då vuxit och de anlitade sångarna hade en 46-manna orkesters ackompanjemang. Närmare 3000 biljetter såldes till de två konserterna. Redan sommaren 2009 kommer ännu en konsert att arrangeras på Andersudde till förmån för Östersjöfonden.

Under 2009 kunde Östersjöfonden informera om två nya prissatsningar. Ett miljöpris till Lasse Wiklöfs minne inrättas och prispengar avsätts för mindre stipendier om högst 2000 euro till åländska ungdomar eller sammanslutningar. Priset till Lasse Wiklöfs minne skall utdelas till en välförtjänt nordisk parlamentariker som visat stort engagemang för miljön och Östersjön.

I den tidigare nämnda sammanfattningen avslutar Hasse Svensson med följande reflexioner angående Östersjöns miljö och behovet av åtgärder:   ”---kampen för ett friskt hav är ingalunda över. Östersjöfonden behövs länge än. I november 2008 kom larmrapporten att de döda havsbottnarna täckte den största ytan sedan 1960, då syremätningar inleddes. Värst är situationen i västra, östra och norra Gotlandsbassängerna, där en fjärdedel av bottnarna saknar syre och hälften lider av akut syrebrist. Östersjöländernas utsläpp av näringsämnen till innanhavet är fortfarande omfattande. Läget hotar torskbeståndet och ökar risken för giftiga algblomningar.”  

 

Grundaren Anders Wiklöf är nöjd med hur Östersjöfonden utvecklats och han hoppas att arbetet skall fortsätta i samma anda i framtiden och att fonden förkovras så att miljöpriserna kan bli ett ”Miljöns Nobel-pris” med verkligt betydelsefulla effekter för ekosystemet i Östersjön:

- Jag är oerhört glad och tacksam över den respons vi fått för Östersjöfondens arbete. Det är många människor som genom åren uppoffrat sig på olika sätt i arbetet för fonden, med ideellt arbete, med idéer och uppslag. Många här även bidragit ekonomiskt till fondens förkovran. Till alla dem vill jag rikta ett stort tack. Tillsammans kan vi förhoppningsvis göra än mer för vår miljö, så att kommande generationer också ska kunna bada i ett rent hav, fiska och njuta av naturen.

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!