ÖSTERSJÖNS DAG 22.3.2018

Östersjöns dag firas årligen den 22 mars för att fira Östersjökonventionen, som undertecknades den 22 mars 1974. Vi vill dagen till ära lyfta fram Östersjön i all dess skönhet och prakt, men också dess problem och lösningar till dessa. Arrangörer i år är Ålands Natur och Miljö, Östersjöfonden, Husö biologiska station, Ålands naturskola och Ålands Vatten.

Hur mår våra vatten? - Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Lunchrestaurangens södra del, Hotell Arkipelag, kl 12-13
Under lunchföreläsningen berättar Jan Ekebom från miljöministeriet i Finland hur havet mår utgående från rapporten "Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018". Tony Cederberg, amanuens på Husö biologiska station, presenterar nya resultat från Åland. Avslutningsvis introducerar Lotta Nummelin, Östersjöfonden, och Ann Nedergård, Ålands Vatten, eftermiddagens arbete.
Om du önskar äta under programmet går det bra att göra det till självkostnadspris. Kom gärna i tid så att du hinner ta mat och sätta dig innan programmet börjar!

Lösningar för att uppnå god kvalitet i våra vatten

Kaptenssalen, Hotell Arkipelag, kl 13-16
Under eftermiddagen brainstormar vi kring lösningar till hur vi ska kunna uppnå målet "Allt vatten har god kvalitet". Workshoppen fungerar som del i processen för att förtydliga Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda mål 3, Allt vatten har god kvalitet. Se närmare beskrivning längre ner.
Deltagande anmäls till lotta.nummelin@ostersjofonden.org senast den 16.3.2017.

Hur vi ska uppnå målet att allt vatten har god kvalitet?

Kaptenssalen, Hotell Arkipelag, kl 18-19.30
Paneldebatt med deltagare från Ålands politiska partier om vad vi kan göra på Åland, både för våra egna kustvatten och hur vi kan vara havets röst i hela Östersjöregionen.
Det går att delta på bara ett av evenemangen, men vi rekommenderar deltagande på alla tre eftersom de utgör en helhet och är samtidigt en del i processen med att ta fram en plan för hur vi ska uppnå mål 3, allt vatten har god kvalitet.

VARMT VÄLKOMNA!

 

Allt vatten har god kvalitet

Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda, mål 3.

Allt vatten har god kvalitet år 2030 är målsättningen i vår utvecklings- och hållbarhetsagenda. Men hur ska vi nå dit? Genom ABCD-metoden arbetar vi tillsammans oss fram till en handlingsplan. Välkommen med!

Bakgrund

Det tredje strategiska utvecklingsmålet i den åländska utvecklings- och hållbarhetsagenda är "Allt vatten har god kvalitet". Att uppnå målsättningen till 2030 är en komplex utmaning som kommer att kräva att många är involverade och att vi tillsammans tar ansvar för vad vi kan göra för att nå målsättningen. När det handlar om komplexa utmaningar och många involverade är den metod, ABCD metoden, som förespråkas i Agendan ett bra verktyg.
Metoden utgår från det önskade tillståndet där vi vill vara i framtiden. Från visionen ser vi bakåt till idag och genomför en kartläggning av nuläget. Därefter identifierar vi vad som behöver göras idag och framöver för att överbygga gapet mellan nuläget och det önskade tillståndet i framtiden så att vi kan prioritera och ge rätt riktning mot visionen. En beskrivning av processen finns t.ex. http://vattenskydd.ax/hallbart-dricksvatten/.

Arbetets gång

Under workshopparna 1 och 2 kommer vi att förfina visionen (A) och ta fram en nulägesanalys (B)
Under workshop 3 den 22 mars kommer vi att brainstorma fram åtgärder (C)
Under workshop 4 prioriterar vi åtgärder och tar fram ett utkast till färdplan med tidsatta mål och åtgärder.

Under workshoppen den 22 mars kommer vi i grupper att brainstorma kring idéer och lösningar för att cirkulera och minska läckage av näring, minska belastningen från läkemedel, bekämpningsmedel och andra farliga ämnen, minska källorna av plast och annat skräp till havet, dämpa effekten av klimatförändringar och många andra hållbara lösningar för att vi även i framtiden kunna använda och njuta av våra vatten.

Välkommen med, ditt engagemang och din sakkunskap är viktig!

Östersjöfonden
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 (0)18-15270
info@ostersjofonden.org

 

 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!