ÖSTERSJÖPRISET

Östersjöfonden har delat ut pris till personer och organisationer för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö sedan år 1990.

Genom att lyfta fram de som går längst fram i ledet för skyddsarbetet vill vi visa att den enskilda individens insats är viktig och att det går att förändra och förbättra. Vi vill ge de här föregångarna bekräftelse på att deras arbete är värdefullt och inspirera dem vidare. Genom priset lyfter vi också upp viktiga Östersjöfrågor till allmän diskussion och strävar till att påverka beslutsfattare och den allmänna opinionen.

Förutom Östersjöpriset delar vi även ut Ålandspriset och Lasse Wiklöfs parlamentarikerpris.

Pristagare

Östersjöpriset 2021

Kaisa Kononen och Andris Andrusaitis – BONUS sekretariatet

Verkställande direktör FD Kaisa Kononen, Finland, och efterträdaren Dr Andris Andrusaitis, Lettland, belönas med 10 000 euro var för sina insatser som högsta ansvariga för BONUS sekretariatet. De har långsiktigt och målmedvetet arbetat för tvärvetenskaplig forskning om och förverkligandet av ekosystembaserad förvaltning av Östersjöns olika ekosystem genom BONUS-programmet. Under deras ledning har sekretariatet på ett banbrytande sätt skapat och upprätthållit nätverk och kluster av forskare, tjänstemän och avnämare i hela Östersjöregionen, och därmed skapat förutsättningar för synergier mellan målinriktad forskning, kommunikation och samhällspåverkan. Sekretariatet har även fungerat som modell för hur man skapar en samverkan mellan forskare, industri och samhälle, där man går hela vägen från idé till handling. På detta sätt har grunderna för många av de tvärvetenskapliga initiativ som bistår samhället i arbetet för en renare Östersjö och en hållbar utveckling i hela regionen förverkligats. I BONUS-programmet har över 100 forskningsinstitut och universitet medverkat. Den verksamhet BONUS-sekretariatet under drygt 10 år har byggt upp står nu modell för såväl Östersjöregionen som för övriga europeiska kust- och innanhav.

Lasse Wiklöf-priset 2021

Saara-Sofia Sirén

Riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén från Åbo, Finland tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 € för sitt arbete i Finlands riksdag, där hon är en ihärdig talesperson för Östersjön. På ett målmedvetet sätt driver hon frågor kring skyddet av Östersjön och har breda nätverk till sitt förfogande. Hon har bland annat varit medlem i Östersjöns parlamentariska konferens (BSPC) och vice ordförande för den finska delegationen för BSPC. Sirén är mycket lyhörd och har alltid tid att lyssna på och svara dem som behöver hjälp med arbetet kring Östersjöns välmående.

Ålandspriset 2021

Andelslaget Lappo Vatten och Miljö

Andelslaget Lappo Vatten och Miljö belönas med 3 000 euro för sitt arbete för en gemensam avloppsvattenrening i Lappo i Brändö kommun. Med ideella krafter samlades nästan hela byn med andelslagets styrelse i spetsen och drev projektet med planering, ekonomisk risktagning och genomförande, bland annat byggandet av stamledning, pumpstationer och själva reningsverket. Det renade avloppsvatten som rinner ut från reningsverket efterpoleras dessutom i en våtmark, som även fungerar som lekområde för gädda.
På bilden styrelsemedlemmar: Dan-Ole Åkerberg, Jan-Åke Törnroos, Kurt Blomqvist och Jonas Thörnroos. Övriga styrelsemedlemmar: Jan-Gustav Nordström och Stefan Thörnroos