OM ÖSTERSJÖFONDEN

Tillsammans förändrar vi historien om Östersjön

Idag beskrivs Östersjön som ett av världens mest förorenade hav. Vi vill istället nå en punkt där vi kan lyfta Östersjön som ett lyckat exempel och berätta en framgångshistoria. Genom gemensamma ansträngningar kan vi bryta den ogynnsamma utvecklingen av tillståndet i Östersjön.

Dels vill vi medverka till att detta faktiskt sker genom att belöna, stöda och inspirera olika Östersjöaktörer. Dels vill vi berätta om framgången för alla som bor runt Östersjön bland annat genom våra pristagares historier.

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, i dagligt tal Östersjöfonden, grundades 1989 genom en privat donation av affärsmannen Anders Wiklöf. Stiftelsens ändamål är att främja och stöda forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö.

Förvaltningsrådet

Stiftelsens verksamhet övervakas av förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet fattar bland annat beslut om utdelningen ur stiftelsens medel. Självskrivna medlemmar är stiftelsens grundare samt representanter för miljöministeriet i Finland, miljödepartementet i Sverige och Nordiska Inversteringsbanken. Förvaltningsrådets sammansättning 2023-2025:

Ordförande

Peter Lindbäck

Vicehäradshövding Åland
Vice ordförande

Johanna Mattila

 Rektor, docent, marinbiolog Åland www.ha.ax
Christina Gestrin Agroforstmagister Finland
Mats Löfstöm Riksdagsledamot i Finlands riksdag Åland www.eduskunta.fi/SV/Sidor/default.aspx
Jakob Granit Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten Sverige www.havochvatten.se
Lena Kautsky Professor emeritus och senior advisor Stockholms universitets Östersjöcentrum Sverige www.su.se
Jan Ekebom  Miljöråd, Miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Enheten för Havs och vattenskydd. Finland www.ym.fi/sv/framsida
Erik Bonsdorff Professor Emeritus i marinbiologi (särskilt Östersjöns och skärgårdens ekologi och miljö) Finland
Päivi Kippo-Edlund Filosofie magister i marinbiologi.

Miljöskyddschef emerita, Helsingfors stad.

Miljösakkunnig.

Finland
Arne Selander Stadsdirektör Mariehamns stad Åland www.mariehamn.ax
Nils Lampi Åland www.abo.fi/huso-biologiska-station/
Tony Cederberg Amanuens Husö biologiska station (Åbo Akademi) Åland
Johan Ljungberg Director Sustainability Finland www.nib.int
Anna Björn Enhetschef Baltic Sea Science Center Sverige www.skansen.se/en/see-and-do/non-bookable-activities/baltic-sea-science-center/
Anna Waxin VD Skärgårdsstiftelsen Sverige www.skargardsstiftelsen.se
Anders Wiklöf Kommersråd, stiftelsens grundare Åland

 

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ansvara för stiftelsens angelägenheter och att förvalta stiftelsens egendom. De fem medlemmarna i styrelsen utses av delegationen för en mandatperiod på tre år. Styrelsens sammanstättning 2023-2025:

Peter Wiklöf, ordförande Mariehamn
Lotta Wickström, viceordförande Mariehamn
Daniel Dahlén Jomala
Oscar Fogelberg Mariehamn
Stefan Rumander Mariehamn
Nobels fredspristagare, president Martti Ahtisaari

Östersjöfondens beskyddare

“Fred och säkerhet i samhället förutsätter också en balans i naturen. Den belastning som människan förorsakar miljön blir mer påtaglig för var dag som går. Var och en av oss måste försäkra att vi agerar på ett sätt som garanterar trygga livsförhållanden också för kommande generationer. Det är viktigt att uppmuntra myndigheter, forskare, representanter av näringslivet och medborgare att rädda den för oss nära Östersjön. Jag uppskattar Östersjöfondens arbete och är glad för att kunna fungera som beskyddare för denna fond.”

Vill du veta hur Östersjöfonden grundades?